Linn toetab ühistute rattaparkla ja jäätmemaja ehitamist või süvakogumismahutite paigaldamist

Alates 29. jaanuarist saavad korteriühistud esitada taotlusi toetuse saamiseks rattaparkla ja jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks.

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu ühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Linna eelarvest on tänavu jäätmemajade või süvakogumismahutite tarbeks ette nähtud 32 000 eurot.

Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni 50% kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot).

Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 4000 eurot.

2017. aastal sai linnalt oma jäätmemajanduse korrastamiseks toetust 8 korteriühistut kokku ligi 32 000 euro ulatuses. Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/akt/428062015023?leiaKehtiv

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb esitada linnamajanduse osakonda, Raekoja plats 3. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või kuni 1. oktoobrini 2018.