Tartu linna majandusaasta oli edukas

Tartu linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks Tartu linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul oli eelmine aasta Tartule edukas nii majandustulemuste, uute investeeringute, linnaruumi arengute kui ka strateegiliste sihtide seadmise poolest.“ Tänu tasakaalukale eelarvepoliitikale on Tartu finantsseis endiselt hea ning võimaldab meil ellu viia arengukavas seatud eesmärke,“ kinnitas Klaas.

Tartu linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab andmeid  linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

Aruandes antakse ülevaade Tartu  linna konsolideerimisgrupi, so 12 ametiasutuse ja nende hallatava 67 asutuse ning linna valitseva mõju all oleva 6 äriühingu ja 9 sihtasutuse  majandusaasta tegevustest. Konsolideerimisgrupis töötas 2017. aastal kokku ligi 3950 töötajat ja nende keskmine töötasu kuus oli 1039 eurot.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli konsolideerimisgrupi bilansimaht 341 miljonit eurot ja netovara 253 miljonit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 162 miljonit eurot ja tegevuskulud 156  miljonit eurot. Linna konsolideerimisgrupi tulemiks 2017. aastal kujunes 6 miljonit eurot. Konsolideerimisgrupi finantsseis tervikuna on hea.

Tartu  linna bilansimaht oli aastalõpu seisuga 288 miljonit eurot ja netovara 208 miljonit eurot. Linna tulemiks 2017. aastal kujunes 4,5 miljonit eurot.
Linna tegevustulud olid kokku 146 miljonit eurot, millest maksutulud moodustasid 48%, saadud toetused 40%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud   kokku 12%. Tegevustulud kasvasid võrreldes eelneva aastaga 18 miljonit eurot, peamiselt maksutulude ja saadud toetuste arvel. Võrreldes 2016. aastaga suurenesid aruandeaastal maksutulud 3 miljoni euro võrra ning toetusi saadi enam17 miljoni eurot.

Linna tegevuskulud olid kokku 141 miljonit eurot, millest tööjõukulud moodustasid 43%, põhivara amortisatsioon 11%, antud toetused 12% ning muud tegevuskulud 34%. Võrreldes 2016. aastaga suurenesid tegevuskulud 7% ehk 10 miljoni euro võrra. Enim kasvasid tööjõukulud  –   4,7 miljonit eurot.

2017. aasta investeeringute finantseerimiseks võttis linn täiendavalt 6 miljonit eurot laenu. Kokku investeeriti ligi 31 miljonit eurot. Eelmise aasta suurimad investeeringud olid Tartu idapoolse ringtee ehitamine (4,4 miljonit eurot), lasteaed Naerumaa (2,5 miljonit), Kesklinna Lastekeskuse juurdeehitus (2,2 miljonit eurot), Turu jalakäijate silla ja Annelinna- Nõlvaku suunaline kergliiklustee (1,7 miljonit) , Raatuse kooli rekonstrueerimine (1,7 miljonit eurot).

Tartu linna majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics OÜ kinnitusel on linna finantsaruandlus usaldusväärne ning kajastab linna finantsmajanduslikku seisundit õigesti ja õiglaselt.